Mikrofon i kamera nie działają na niektórych stronach


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.