Czyszczenie historii nie działa i okno otwiera się zmniejszone w snapshocie 1.3.534


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.