Ustawienie Vivaldi jako domyślnej przeglądarki na Linuksie


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.