Otwieranie kółkiem nie działa w snaphocie 1.2.479


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.