Youtube upload



  • Heija Når jeg skal laste opp en Video på Den kjente nett siden Youtube så vil ikke Vivaldi laste den opp den står bare og laster og kommer ingen vei, har et program som kan se utdata og ingen ting lasta opp. men på Chrome det funker det. noen som har dette problemet ? Hvordan fikse det? Eng: When I'll upload a video on the famous web page Youtube will not Vivaldi upload it it just keeps loading and going nowhere, has a program that can view output and nothing uploaded. but in Chrome it works there. Anyone who has this problem? How to fix it?


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.