ایراد افزونه های گوگل  • این افزونه ها رو نمیشه روش راست کلیک کرد. پدرم واسه کار با لست پس در اومد .تو افزونه باگ داره  • داخل سایت افزونها تیک
    app
    رو بزنین داخلش هرچی باشه بدونه مشکل روی ویوالدی نصب میشه
    در غیره اینصورت باید به زور نصب شه


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.