💻 Vivaldi przedstawia tryb przerwy: nowy sposób na chwilę odpoczynku od internetu ⏸


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.