درخواست تشکیل نرم افزار webmail  • سلام میخواستم درخواست کنم که برای اندروید اپلیکیشن webmail شبیه اپلیکیشن. gmail طراحی کننید.  • سلام، خب شما میتوانید از نرم افزار های mail دیگه استفاده کنید و ایمیل vivaldi خودتونو در اونجا باز کنید


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.