پیشنهاد کاربردی • size screen.jpg
  محدوده نمایش عمودی به خاطر UI
  و نوار منو
  و نوار تب
  و نوار بوکمارک
  و استاتوس بار
  و تاسک بار خود ویندوز
  کم تر از رزولوشن عمودی خود ویندوز میشه

  و اگه اسکرول عمودی نباشه
  محدوده افق صفحه وب برابر با رزولوشن افقی خود ویندوزه

  ولی وقتی اسکرول عمودی وجود داره 17 پیکسل فظا اشغال میکنه
  و به خاطر فرد بودنش مرکز صفحه 8.5 پیکسل به چپ میره
  و در کپچر صفحه هم 17 پیکسل کم میشه از طول رزولوشن اصلی
  vertical scroll Style.jpg
  اگه یک حالت دوم فقط برای اسکرول عمودم بزاریم تا روی صفحه و نیمه شفاف باشه و با بردن موس روش فقط خودش رو نشون بده
  اینجوری 17 پیکسل از دست نمیره
  تصویر به چپ نمیده
  کپچر هم بی نقصه

  و در زمن اون سه تا نمایش سایز روی استاتوس بار رو هم اضافه کنید
  حداقل فقط زرده رو


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.