مشکل چیدمان در ویوالدی • چرا ویوالدی پوشه ها رو زیر میندازه
  مجبور شدم 50 درصد کوچیک کنم

  در ویوالدی
  AirDroid Vivaldi.jpg

  در فایرفاکس
  AirDroid Firefox.jpg • داخل اینستا هم درست نشون نمیده
  با تغییر زوم و دولوپر مبایل هم درست نمیشه
  insta ogin.jpg


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.