مشکل css  • به عنوان یک فرانت اند کار باید بگم مشکلاتی در پیرویو سی اس اس سایت ها در این مرورگر دیده میشه که در کروم وجود ندارد

    سوال اینجاس که اگر این مرورگر از هسته کروم استفاده میکنه چه طور همچین ایرادی دارد


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.