کوکی پاک نمیشود • This post is deleted!


 • دو فایل
  Cookies / Cookies-journal
  رو از AppData\Local\Vivaldi\User Data\Default
  پاک کردم درست شد
  از vpn های رایگان استفاده نکنید • AppData\Local\Vivaldi\User Data
  خیلی حجیم شده بود
  1GB > 1300 Folder > 54000 File
  قبل این میخواستم بکاپ بگیرم
  از بس فایل و پوشه بود نه می شد آرشیو کردش نه کپی
  این چهار تا پوشه بیشترین ضایعات رو داشتن
  فقط اینا رو پاک کردم
  Code Cache
  Service Worker
  IndexedDB
  File System
  Extensions
  هم زیاد نصب نکنید
  ببینید چقدر سبک شد
  50Mb > 150 Folder > 600 File
  هیچ مشکلی هم براش پیش نیومد
  فک کنم اطلاعات 1 سال بود رو هم تلنبار شده بود • اگه مشکلات کوکی های تبلیغاتی در محتوای فلش دارید هنگام استفاده از vpn
  2020-01-01 08.17.25 littlebigsnake.com 4f8520c68888.png
  2020-01-01 06.59.56 littlebigsnake.com 7abb80fa7dc0.png
  بعد از پاکسازی کوکی ها از تنظیمات فیلتر شکن محافظت در مقابل ADS رو روشن کنید
  مثلا در ویندسکریپت
  ADS OFF.jpg • چون کش هاش در پوشه های متعدده و چند گانه هست بهتره با خود ویوالدی کش ها رو پاک کنید
  از قسمت Tools/History Ctrl+H
  Untitled-1.jpg


Log in to reply
 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.