Анкета за добавяне на функции във Vivaldi  • В блога на екипа на Вивалди [url=https://vivaldi.net/blogs/teamblog/item/10-feature-requests-poll-1]са пуснали[/url] връзка към анкета кои са трите най-важни за вас функции в предложен от тях списък. В анкетата не са включени функции, по които вече се работи. В анкетата са включили само тези функции, за които още решават кое какъв приоритет да има (мисля че бяха 40-50 общо) Анкетата е тук: [url=https://vivaldi.net/blogs/teamblog/item/10-feature-requests-poll-1]http://vivaldi.net/surveys/index.php/survey/index/sid/561377/newtest/Y/lang/en[/url]


 

Looks like your connection to Vivaldi Forum was lost, please wait while we try to reconnect.